DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI VÀO QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT

;

HỘI THẢO TỔNG KẾT
DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI VÀO QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
10 – 12 tháng 3 năm 2011
 
10/3/2011
Sáng
Đến Hội An
 
Phiên I: Giới thiệu
13:30 – 14:00              Đăng ký đại biểu
14:00 – 14:10              Bài phát biểu khai mạc – VESDI
14:10 – 14:25              Phát biểu khai mạc và giới thiệu mục đích hội thảo
TS. Kim Ninh, Trưởng Đại diện Quỹ Châu Á tại Việt Nam
14:25 – 14:45              Tóm tắt những hoạt động chính của dự án “Nâng cao năng lực và tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội vào quá trình xây dựng chính sách và pháp luật” và đánh giá dự án
Bà Lê Thu Hiền, Cán bộ chương trình cao cấp, Quỹ Châu Á
14:45 – 15:00              Nghỉ giải lao
 
Phiên II: Đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực của các tổ chức xã hội Việt Nam
Quá trình hình thành và phát triển của xã hội dân sự ở Việt Nam vẫn còn rất mới mẻ, tuy nhiên có thể nhận thấy sự xuất hiện ngày càng tăng về mặt số lượng các tổ chức xã hội để đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước. Hầu hết các tổ chức xã hội còn nhỏ về quy mô và thiếu kỹ năng phát triển tổ chức cũng như nguồn lực cả về tài chính và con người. Về mặt dài hạn, để các tổ chức xã hội Việt Nam có thể hoạt động hiệu quả, bản thân các tổ chức cần phải là những tổ chức mạnh với nguyên tắc hoạt động rõ ràng, mục tiêu, kỹ năng kết nối với cộng đồng và các cơ quan nhà nước có liên quan. Nhằm đáp ứng yêu cầu đó, dự án đã thiết kế và triển khai một loạt các khoá đào tạo cho các tổ chức xã hội về các nội dung phát triển tổ chức và tăng cường sự tham gia của họ vào quá trình vận động và xây dựng chính sách pháp luật. 
15:00 – 15:30              Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội về nội dung phát triển tổ chức: bài học và kinh nghiệm chia sẻ (bài trình bày của CECEM và ISS)
15:30 – 16:00              Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội về nội dung huy động sự tham gia của cộng đồng và vận động chính sách: bài học và kinh nghiệm chia sẻ (bài trình bày của VESDI và CEPEW)
16:00 – 16:30              Báo cáo đánh giá về các hoạt động đào tạo: những ý chính
Bà Nguyễn Thị Thu, Tư vấn độc lập
16:30 – 17:30              Hỏi đáp và thảo luận
18:00 – 20:00              Tiệc tối
 
11/3/2011
Sáng 8:30 – 11:30
Phiên III: Chia sẻ thông tin và kiến thức thông qua kết nối
Một mạng lưới được thiết lập khi các cá nhân hoặc tổ chức có cùng mục tiêu tự nguyện kết hợp với nhau, hỗ trợ nhau để cùng đạt được kết quả lớn hơn. Ở Việt Nam những năm gần đây có nhiều mạng lưới mới hình thành tập trung vào các vấn đề cụ thể như giới, môi trường, v.v. nhưng ít có mạng lưới nào tập trung vào những vấn đề rộng hơn như kết nối và phát triển xã hội dân sự. Thông qua một loạt các hoạt động như thành lập trang web phát triển xã hội, xây dựng cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh về các tổ chức xã hội Việt Nam, và hỗ trợ hình thành bản tin điện tử về xã hội dân sự, dự án hướng tới việc giúp các tổ chức xã hội có được những cách nhìn khác nhau về phát triển xã hội dân sự, chia sẻ thông tin và nguồn lực, và cùng phối hợp tham gia vận động chính sách liên quan đến những vấn đề mà người dân quan tâm.
8:30 – 9:00                  Xây dựng nền tảng cho hợp tác và kết nối xã hội dân sự – bài học và kinh nghiệm chia sẻ từ việc thành lập trang web về phát triển xã hội, cơ sở dữ liệu các tổ chức xã hội Việt Nam, và bản tin điện tử (bài trình bày của ISS)
9:00  –  10:00              Hỏi đáp và thảo luận
10:00 – 10:15              Nghỉ giải lao
 
Phiên IV: Vận động chính sách và tăng cường liên kết giữa xã hội dân sự với Quốc hội
Một vai trò rất quan trọng của các tổ chức xã hội dân sự là chuyển tải những suy nghĩ, quan điểm của người dân về các vấn đề cụ thể đến những nhà hoạch định chính sách nhằm xây dựng được những chính sách, pháp luật phù hợp hơn với nguyện vọng người dân. Tuy nhiên để có thể vận động chính sách thành công không phải chuyện dễ dàng, đòi hỏi việc kết nối cùng những kỹ năng và chiến lược cụ thể cho từng bối cảnh đất nước. Vận động chính sách huy động sự tham gia của nhiều cơ quan khác nhau trong và ngoài nhà nước nếu cần, tuy nhiên Quốc hội với tư cách là cơ quan đại diện lập pháp luôn đóng vai trò trung tâm trong suốt tiến trình này. Dự án do vậy chọn cách tiếp cận theo hai hướng: lồng ghép thông tin về xã hội dân sự vào trong chương trình đào tạo cho đại biểu Quốc hội nhằm nâng cao nhận thức về vai trò hỗ trợ của các tổ chức xã hội đối với công việc của Quốc hội và hỗ trợ một số tổ chức xã hội tiến hành các hoạt động vận động chính sách. Phiên này sẽ bàn đến cả hai cách tiếp cận nêu trên thông qua hình thức thảo luận ban chủ toạ tập trung vào 1) những thách thức và bài học đạt được từ kinh nghiệm vận động chính sách qua lăng kính xã hội dân sự; và 2) cách thức để Quốc hội hợp tác nhiều hơn với các tổ chức xã hội và cần làm gì để hỗ trợ mối tương tác này. 
10:15 – 11:15              Thảo luận bàn tròn: các tổ chức xã hội, vận động chính sách, và Quốc hội
PLD, VACNE, CEPEW, CORENARM, TCER, đại biểu Quốc hội
11:15 – 12:00               Hỏi đáp và thảo luận
 
Chiều 13:30 – 17:00
Phiên V:  Phát triển xã hội dân sự ở Việt Nam: ý tưởng và các bước trong tương lai
Phiên này sẽ phát triển thêm từ những phiên trước cũng như từ các kết quả thu được qua quá trình đánh giá kết thúc dự án, tập trung vào bàn luận những vấn đề rộng hơn liên quan đến phát triển xã hội dân sự ở Việt Nam và xác định các hướng và ý tưởng thực hiện dự án trong tương lai phù hợp với bối cảnh và quá trình phát triển đất nước.    
2:00 – 2:10                  Mục tiêu phiên họp
Quỹ Châu Á
2:10 – 3:30                  Phát biểu ngắn của đại diện các tổ chức xã hội và đại biểu tham gia hội thảo
3:30 – 4:30                  Thảo luận
4:30 – 5:00                  Tổng kết và bế mạc hội thảo
12/3/2011
Sáng                            Tham quan
Chiều                           Rời Hội An về Hà Nội