BỘ MÁY

  • Ban lãnh đạo Viện, gồm Viện trưởng và các Viện phó, có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động của Viện.

       Ban Lãnh đạo của Viện gồm có Viện trưởng: GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải; các Phó Viện trưởng: PGS.TS. Trần Yêm, ThS. Nguyễn Đức Tùng và ThS. Dương Đức Bình.

  • Hội đồng Khoa học của Viện có trách nhiệm tư vấn cho lãnh đạo Viện về đường lối và phương hướng hoạt động, khoa học và công nghệ, đánh giá hiệu quả của công tác này và đề xuất biện pháp cải tiến.

      Hội đồng có các nhà khoa học uy tín trong nước: GS.TS. Lê Thạc Cán (Chủ tịch HĐKH), GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải, PGS.TS. Lê Trình, GS.TSKH. Đặng Trung Thuận, PGS.TS. Trần Yêm, GS.TS. Lê Đình Thành, PGS.TS. Trần Ngọc Lân, GS.TS. Nguyễn Hoàng Trí, ThS. Võ Trí Chung và ThS. Nguyễn Đức Tùng (Thư ký HĐKH).

 

Sơ đồ hoạt dộng Viện Môi trường và Phát triển Bền vững