CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

  • Trên 200 tập báo cáo khoa học bao gồm báo cáo các đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp thành, các báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), trong đó có trên 50 tập báo cáo ĐTM được dịch ra tiếng Anh. Tất cả các báo cáo đề tài nghiên cứu và báo cáo ĐTM đều được các Hội đồng Khoa học của Trung ương và tỉnh, thành phố nghiệm thu.
  • 7 quyển sách về môi trường, quan trắc môi trường, kiểm soát ô nhiễm và đánh giá tác động môi trường (NXB Sự thật, NXB Khoa học – Kỹ thuật, NXB Quân đội Nhân dân, NXB Xây dựng).
  • 2 tập giáo trình phục vụ đào tạo ở Trường Đại học Bách khoa TP. HCM.
  • 1 tập giáo trình phục vụ đào tạo ở Trường Đại học Quốc gia TP. HCM
  • 2 tập giáo trình phục vụ đào tạo ở Trường Đại học Mở Hà Nội.
  • 50 báo cáo khoa học trong các hội nghị môi trường trong nước và quốc tế.
  • Trên 30 bài báo đăng trên các báo, tạp chí trong và ngoài nước.

Đặc biệt quyển sách “Việt Nam – Môi trường và Cuộc sống” đã được Hội đồng giải thưởng Sách Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam trao tặng Giải Bạc – Sách hay năm 2005 (Quyết định Khen thưởng số 09-2006/QĐ-HXBVN, ngày 28/5/2006).