Văn bản cập nhật

132.jpg

BTNMT ngày 25/10 đã ban hành 04 Văn bản hợp nhất về Môi trường cụ thể như sau:
– VB số 08/VBHN-BTNMT: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
– VB số 09/VBHN-BTNMT: Về quản lý chất thải và phế liệu;
– VB số 10/VBHN-BTNMT: Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;
– VB số 11/VBHN-BTNMT: Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *