ĐÀO TẠO CÁN BỘ VỀ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

  • Ngành khoa học môi trường (bậc đại học và sau đại học);
  • Giảng dạy tại các trường/Viện trong cả nước về ô nhiễm nước, xử lý nước thải, đánh giá tác động môi trường, quan trắc môi trường, phát triển bền vững. Kể cả dự án nước ngoài.