CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU VỀ KHCN MÔI TRƯỜNG

  • Các đề tài dự án cấp Nhà nước, cấp Bộ (chủ trì)
  • Các đề tài cấp tỉnh, thành phố (chủ trì)
  • Các đề tài, dự án liên quan đến tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững
  • Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
  • Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC)
  • Quan trắc và giám sát môi trường
  • Các dự án quốc tế