QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VESDI

Ngày 19/8/1995 Hội đồng Trung ương Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) đã quyết định xúc tiến việc thành lập một cơ sở khoa học và công nghệ trực thuộc Hội với nhiệm vụ tạo điều kiện cho Hội đồng Trung ương của Hội (nay là Ban Chấp hành Trung ương của Hội) và các hội viên tiến hành các hoạt động giáo dục, đào tạo, phổ biến kiến thức, nghiên cứu, triển khai, tư vấn về khoa học và công nghệ môi trường, phản biện về khía cạnh môi trường các chương trình và dự án phát triển. Ngày 16/10/1995 Chủ tịch Hội đã ra quyết định số 37/HMTg-QĐ thành lập Trung tâm Môi trường và Phát triển Bền vững và cử các cán bộ lãnh đạo Trung tâm. Trung tâm đã đăng ký hoạt động với Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (KHCN-MT) theo Giấy chứng nhận Hoạt động KHCN số 431 ngày 11/11/1995. Trung tâm đã thực hiện các hoạt động KHCN theo nhiệm vụ, chức năng, cơ cấu tổ chức đã được xác định, đạt nhiều thành tựu bước đầu, có ý nghĩa lớn trong nghiên cứu – triển khai các đề tài dự án trong nước và hợp tác quốc tế. Sau khi hoạt động gần 5 năm, ngày 12/6/2001, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã ra Quyết định số 09/QĐ-HMTg đổi tên Trung tâm thành Viện Môi trường và Phát triển Bền vững (VESDI). Viện đã đăng ký lại hoạt động KHCN và đã được Bộ KHCN-MT cấp Giấy chứng nhận hoạt động KHCN số 431, ngày 31/7/2001.

Từ thời điểm này Viện tiếp tục phát triển các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao và trở thành một tổ chức lớn mạnh hơn. Cho đến nay, ngoài Văn phòng chính của Viện, sáu đơn vị thành viên của Viện đã được thành lập và triển khai các hoạt động:

  • Chi nhánh phía Nam là Chi nhánh đầu tiên được thành lập theo Quyết định số 04/MTPTBV ngày 20/4/2000. Sau khi đổi tên thành Viện Môi trường và Phát triển Bền vững, Chi nhánh phía Nam được Chủ tịch Hội VACNE ra Quyết định thành lập số 12/QĐ-HMTg ngày 12/6/2001, có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh.
  • Chi nhánh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên là chi nhánh kế tiếp được thành lập theo Quyết định số 13/QĐ-HMTg ngày 12/6/2001 của Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam. Trụ sở của Chi nhánh đặt TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
  • Chi nhánh Bắc Trung bộ là Chi nhánh tiếp theo được thành lập theo Quyết định số 45/MTPTBV ngày 25/11/2005 của Viện trưởng Viện Môi trường và Phát triển Bền vững. Trụ sở của Chi nhánh đặt tại TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
  • Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai (REC) được thành lập theo Quyết định số 50/MTPTBV ngày 28/11/2011 của Viện trưởng Viện Môi trường và Phát triển Bền vững, có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh.
  • Trung tâm Tư vấn Chính sách và Giám sát Môi trường (CEPCOM) được thành lập theo Quyết định số 55/MTPTBV ngày 22/12/2011 của Viện trưởng Viện Môi trường và Phát triển Bền vững, có trụ sở tại Hà Nội.
  • Trung tâm Đa dạng Sinh học và Cây dược liệu (CBMP) được thành lập theo Quyết định số 69/MTPTBV ngày 16/9/2021 của Viện trưởng Viện Môi trường và Phát triển Bền vững, có trụ sở tại Hà Nội.