TƯ VẤN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, CSDL

  • Tư vấn xây dựng và thiết kế hệ thống CSDL (di sản văn hóa, địa lý,…; và các hệ thống CSDL hỗ trợ quản lý tài nguyên, thiên nhiên và môi trường.)
  • Thiết kế CSDL GIS, WebGIS
  • Cung cấp giải pháp, ứng dụng dữ liệu số tài nguyên môi trường