HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  • Nghiên cứu hiện trạng, quy hoạch môi trường cho các tỉnh, thành phố, ngành.
  • Thực hiện các dịch vụ tư vấn về môi trường như đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, lập hồ sơ cấp phép xả thải, khai thác nước mặt, nước ngầm… cho các dự án phát triển.
  • Quan trắc, giám sát môi trường tự nhiên và giám sát chương trình tái định cư cho các địa phương và các dự án trong nước, quốc tế.
  • Xây dựng các dự án ưu tiên đầu tư bảo vệ môi trường cho các tỉnh, thành, bộ, ngành, dự án quốc tế và trong nước.
  • Khảo sát, thiết kế và triển khai công nghệ môi trường để xử lý ô nhiễm nguồn nước, không khí, chất thải rắn.
  • Tổ chức các khóa đào tạo về khoa học môi trường và công nghệ môi trường cho các địa phương, công ty và dự án