Dự án: Cải tiến chính sách về huy động sự tham gia của cộng đồng trong quá trình ĐTM

Null.gif

VESDI và Oxfam Anh cùng thực hiện. Cùng xem xét đến quá trình tham vấn cộng đồng trong các báo cáo ĐTM về mặt thời gian và kinh phí.