Văn bản cập nhật

BTNMT ngày 25/10 đã ban hành 04 Văn bản hợp nhất về Môi trường cụ thể như sau:- VB số 08/VBHN-BTNMT: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi…

Cần kiện toàn chính sách về quản lý…

Hội nghị Thượng đỉnh của Liên hiệp quốc về Phát triển bền vững (RIO+20) đã thông qua Tuyên bố chung “Tương lai chúng ta mong muốn” nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ…

World Bank đánh giá Dự án tài chính…

Toàn bộ Nội dung môi trường Dự án Tài chính Nông thôn I, II và III do Viện Môi trường và Phát triển Bền vững phụ trách, PGS TS Lê Trình chủ trì. Sau đây…