Văn bản cập nhật

BTNMT ngày 25/10 đã ban hành 04 Văn bản hợp nhất về Môi trường cụ thể như sau:- VB số 08/VBHN-BTNMT: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi…