English

Hôm nay,
Viện Môi trường và Phát triển Bền vững với truyền thống, năng lực trong nghiên cứu –triển khai KHCN môi trường sẵn sàng nhận thực hiện các dự án, đề tài về ĐTM, ĐMC, quan trắc môi trường, quy hoạch BVMT, kiểm soát ô nhiễm, bảo tồn đa dạng sinh học, tác động biến đổi khí hậu, nghiên cứu về phát triển bền vững, xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật về BVMT, PTBV cho các tỉnh, thành phố, bộ, ngành, công ty trong nước và tổ chức, công ty quốc tế với chất lượng cao, tiến độ đúng.

THÔNG BÁO V/V XUẤT BẢN TUYỂN TẬP CÁC CÔNG TRÌNH CỦA VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ PTBV GIAI ĐOẠN 1995-2011
Viện Môi  trường  và Phát  triển Bền  vững  (VESDI)  tiền  thân  là Trung  tâm Môi
trường và Phát triển Bền vững được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam
(VACNE) thành lập theo Quyết định số 37-HMTg/QĐ ngày16 tháng 10 năm 1995.
 
Trong 16 năm qua,  với  sự  chỉ đạo  của VACNE  và Ban Lãnh đạo Viện,  với  sự
tham gia tích cực của nhiều nhà khoa học trong và ngoài Viện, VESDI đã hoàn thành
trên 500 công trình, dự án, trong đó có nhiều đề tài, dự án cấp quốc gia, cấp bộ, cấp
tỉnh, thành phố và hợp tác quốc tế với các lĩnh vực như:
-Nghiên  cứu  hiện  trạng  môi  trường,  quy  hoạch  môi  trường,  phân  vùng  môi
trường,  lập các kế hoạch hành động kiểm sát ô nhiễm, kế hoạch đa dạng sinh
học;
-  Nghiên  cứu  phương  pháp  luận  và  lập  cáo  cáo  đánh  giá  tác  động môi  trường
(ĐTM); đánh giá môi trường chiến lược; tham gia cộng đồng trong ĐTM;
-  Nghiên cứu lập các bộ tiêu chí, chỉ thị, chỉ số về môi trường và phát triển bền
vững;  lập  các  tiêu  chuẩn môi  trường,  quy  chuẩn  kỹ  thuật    quốc  gia  về môi
trường;
-  Nghiên cứu các mô hình phát triển, mô hình sử dụng đất; các quy hoạch xử lý
chất thải rắn;
-  Nghiên cứu  triển khai các mô hình về kiểm  soát ô nhiễm,  sản xuất  sạch hơn,
kiểm toán chất thải;
-  Đào tạo về môi trường và phát triển bền vững.
 
Để tổng kết giai đoạn hoạt động KH-CN vừa qua và tôn vinh các cống hiến to lớn
của các vị lãnh đạo nhiều thế hệ, các nhà khoa học tham gia thành lập Viện (cố GS. Lê Quý An, GS. Lê Thạc Cán, TS. Nguyễn Ngọc Sinh, GS. Võ Quý, GS. Phạm Ngọc Đăng, GS Đặng Huy Huỳnh, PGS. Phạm Bình Quyền, GS. Trần An Phong…), Viện Môi  trường  và Phát  triển Bền vững quyết định xuất bản “Tuyển  tập  các  công  trình khoa học giai đoạn 1995-2011”.
 
1.  Mục tiêu:
 
a)  Công bố các công  trình  tiêu biểu nhất về khoa học, công nghệ môi  trường và
phát triển bền vững do các nhà khoa học của Viện, các cộng tác viên và các nhà
khoa học VACNE chủ  trì  thực hiện  trong giai đoạn 1995-2011. Tôn vinh các
nhà khoa học có nhiều công lao phát triển VACNE và VESDI
 
b)  Tạo  lập  bộ  tài  liệu  có  giá  trị  khoa  học  và  thực  tiễn  cao  để  hỗ  trợ  công  tác nghiên cứu, giảng dạy về KH-CN môi trường ở các trường, viện, địa phương.
 
2.  Ban Biên tập:
 
1)  PGS.TS. Lê Trình, Trưởng Ban
2)  GS.TS. Lê Thạc Cán, Trưởng Tiểu ban “Phát triển bền vững”
3)  PGS.TS.  Phạm Bình Quyền,  Trưởng  Tiểu  ban  “  Tài  nguyên  sinh  vật  và Đa
dạng sinh học”
4)  PGS.TSKH. Phạm Hoàng Hải, Trưởng Tiểu ban “Hiện trạng và Quy hoạch môi
trường”
5)  GS.TSKH. Đặng Trung Thuận, Trưởng Tiểu ban “Tài nguyên đất và nước”
6)  CN. Nguyễn Đức Tùng, Thư ký Ban Biên tập
 
3.  Nội dung tuyển tập:
 
Nội dung tuyển tập không giới hạn chủ đề, tuy nhiên các công trình chọn lọc tập
trung vào 6 nhóm nội dung chính:
 
1)  Lý luận và thực tiễn về phát triển bền vững, bao gồm cả ĐTM, ĐMC, an ninh
môi trường
2)  Hiện trạng và quy hoạch môi trường, quy hoạch BVMT, phân vùng môi trường
3)  Bảo vệ, phát triển tài nguyên sinh vật, đa dạng sinh học
4)  Bảo vệ và sử dụng hợp lý các tài nguyên đất, nước, không khí
5)  Kiểm soát ô nhiễm
6)  Các phương pháp mới trong nghiên cứu môi trường và tài nguyên.
 
4.  Yêu cầu về công trình công bố trong tuyển tập:
 
-  Các công trình mà tác giả nhận thấy là tâm đắc và chọn lọc nhất được thực hiện
từ năm 1995 đến năm 2011, kể cả các công trình đã được công bố ở các tạp chí,
hội nghị khoa học trong, ngoài nước.
-  Các công trình được in là các công trình có hàm lượng KH-CN, không phải là
các bài viết về tuyên truyền, nâng cao nhận thức.
-  Mỗi  tác giả  là các vị GS, PGS, TS  sáng  lập viên của Viện được gửi  tối đa 5
công trình. Các vị khác được gửi tối đa 3 công trình.
 
5.  Yêu cầu về hình thức trình bày:
 
-  Tiêu đề công trình (Times New Roman, chữ in, cỡ chữ 14, đậm).
-  Tên  tác giả  (Time New Roman, chữ ngiêng, không đậm, cỡ chữ 14), nếu có
nhiều tác giả thì đánh dấu người chủ trì. Không ghi học hàm, học vị, chức vụ ở
đây mà ghi ở cuối trang đầu tiên.
-  Tên đơn vị công tác (Times New Roman, chữ nghiêng, không đậm, cỡ 14)
-  Abstract (tiếng Anh, bắt buộc phải có): ghi tên công trình, tên tác giả và tóm tắt
nội dung không quá 300 từ nhưng không ít hơn 100 từ).
-  Phần  nội  dung  toàn  văn  công  trình:  Time New  Roman,  chữ  đứng,  cỡ  14,
không đậm. Nếu là tên đề mục trong bài: in đậm, chữ đứng, không gạch dưới.
 
-  Mục  tài  liệu  tham  khảo:  trình  bày  theo  quy  định  các  tạp  chí  chuyên  ngành
quốc  tế hoặc xếp  theo  thứ  tự ABC  theo họ  tác giả  (không đánh số  trong bài),
hoặc theo thứ tự 1, 2, 3… (tài liệu nào nào dẫn trước thì ghi số 1 và theo thứ tự
tăng dần…). Không xếp thứ tự trong mục TLTK theo ngôn ngữ. 
-  Tổng cộng số trang, kể cả bảng, hình, ảnh, TLTK: không quá 12 trang.
 
6.  Thời hạn và nơi nhận bài bài:
 
Ban Biên  tập nhận bài từ ngày 20 tháng 3 năm 2012 đến ngày 31  tháng 5 năm
2012.
 
Bài của các tác giả được gửi đến 1 trong 3 địa chỉ sau:
 
-  Miền Bắc: Viện Môi  trường và Phát  triển Bền vững, B19, Lô 9, Khu Đô  thị
mới Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội, ĐT: 04-22133668. Người nhận:
Ông Nguyễn Đức Tùng.
-  Miền Nam: Viện Khoa học Môi trường và Phát triển, 179 Bạch Đằng, P.2, Q.
Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, ĐT: 08-38489284. Người nhận: Bà Hoàng Diệu
Thúy.
-  Gủi qua e-mail: vesdi.office@vesdi.org.vn  hoặc vesdec@yahoo.com
 
7.  Kế hoạch biên tập và in:
 
-  Biên tập: từ 20 tháng 5 đến 31 tháng 7 năm 2012.
 
-  In, xuất bản: trước 02 tháng 9 năm 2012.
 
Thay mặt  lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên Viện Môi  trường và Phát  triển
Bền vững chúng tôi kính mời các nhà khoa học, anh chị em cán bộ khoa học thuộc
VACNE và các trường đại học, viện nghiên cứu, các tỉnh, TP có cộng tác với Viện:
gửi công  trình, bài báo khoa học  tâm đắc nhất và gửi đúng hạn để Ban Biên  tập
hoàn thành việc xuất bản tuyển tập có ý nghĩa này.
 
 
VIỆN TRƯỞNG  
 
Lê Trình đã ký
Các bài viết khác
Kỷ niệm 20 năm thành lập Viện Môi trường và Phát triển Bền vững
World Bank đánh giá Dự án tài chính nông thôn là điển hình sử dụng vốn ODA hiệu quả
Hội thảo khoa học Khai thác, chế biến khoáng sản cho hôm nay và mai sau – Vấn đề lựa chọn khôn khéo và đánh đổi qua ví dụ sa khoáng Titan ven biển miền Trung.
Viện Môi trường và Phát triển Bền vững tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2012
Dự án hỗ trợ hội phụ nữ xây dựng làng hữu cơ
VAI TRÒ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN VÀO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG BVMT ở Việt Nam được coi là sự nghiệp của toàn dân. Tuy nhiên, trên thực tế việc tham gia trực tiếp
NHỮNG VIỆC CẦN LÀM VỀ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG TRONG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Theo quy định về TVCĐ báo cáo ĐTM tại khoản 8, điều 20, mục 2 về ĐTM của Luật BVMT năm 2005 của nước
VESDI 10 năm (1995-2005)
VESDI 20 năm thành lập
Hoạt động Viện
VESDI đội ngũ trẻ chúng tôi
Bài học của người dân Hy Lạp Cách đây 2 tháng, khi tới 1 vùng nông thôn của Đức, thì bản thân các bạn sinh viên trường Hamburg và
RIO+20 the future we want-Thông điệp của Thanh niên Việt Nam gửi đến RiO +20 Rio+20 - Hội nghị Liên Hợp Quốc về Phát triển bền vững diễn ra tại Rio de Janeiro, Brazil, trong thá

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Đề tài cấp NN, Bộ  |  Đề tài cấp tỉnh, TP  |  Thư viện ảnh  |  Thư viện video  |  Địa chỉ liên hệ  |  Email
Trung tâm tư vấn chính sách và giám sát môi trường (CEPCOM)
Th.S Dương Đức Bình Giám đốc trung tâm Đ/c: Phòng 703, Nhà A15, Chung cư Công an huyện Thanh Trì, Ngõ 66, Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội ĐT: 0988509968; (04)85856502; Email: cepcom.vesdi@gmail.com
CHI NHÁNH PHÍA NAM
Đại diện Ông Nguyễn Quốc Luân,
Địa chỉ: Lầu 1, tòa nhà 286/3 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP HCM
Điện thoại: 08 39778318
Email: nqluan@gmail.com


CHI NHÁNH BẮC TRUNG BỘ
TS. Hoàng Văn Sơn
Phó Trưởng Chi nhánh
43 Hồ Hán Thương, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: (84-38) 3845810; Email:hoang.vesdi@gmail.com
CHI NHÁNH DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN
GS.TS. Trần An Phong
Phó Viện trưởng kiêm Trưởng Chi nhánh
B32 Chung cư 15, Hoàng Hoa Thám, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
ĐT: (84-58) 3525731; Fax: (84-58) 3525720

VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Địa chỉ: P 509-510, Tòa nhà E1, Khu ngoại giao đoàn Trung Tự, Số 6 Đặng Văn Ngữ, 
Đống Đa, Hà Nội.
Tel: +84 24 22133668; Fax: +84 24 36400658

Email: 
vesdi.office@vesdi.org.vn; Website: www.vesdi.org.vn
GS.TSKH Phạm Hoàng Hải, Viện trưởng
0913.235.611
GS.TS Lê Thạc Cán, Chủ tịch HĐKH (0944.052.855; 
lethaccan@yahoo.com)
Nguyễn Đức Tùng, Phó Viện trưởng (0969.251.972; 
tungnd25@yahoo.com)
Copyright © 2010 VESDI - Thiết kế và phát triển bởi Bambu®