/Văn bản cập nhật

Văn bản cập nhật

BTNMT ngày 25/10 đã ban hành 04 Văn bản hợp nhất về Môi trường cụ thể như sau:
– VB số 08/VBHN-BTNMT: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
– VB số 09/VBHN-BTNMT: Về quản lý chất thải và phế liệu;
– VB số 10/VBHN-BTNMT: Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;
– VB số 11/VBHN-BTNMT: Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.