/Lồng ghép tiêu chí ĐDSH trong Đánh giá Tác động Môi trường ở Việt Nam

Lồng ghép tiêu chí ĐDSH trong Đánh giá Tác động Môi trường ở Việt Nam

Đánh giá và giảm thiểu tác động lên đa dạng sinh học (ĐDSH) của các chính sách và dự án phát triển là một yêu cầu quan trọng cho bảo tồn, phát triển và sử dụng bền vững ĐDSH ở Việt Nam. Yêu cầu này đồng nghĩa với sự cần thiết phải thể chế hóa và lồng ghép nội dung đánh giá tác động ĐDSH trong các quy định về đánh giá môi trường chiến lược và đánh giá tác động môi trường của Luật BVMT 2015 (sửa đổi). Theo đó, phạm vi nội dung, nguyên tắc và tiêu chí đánh giá tác động ĐDSH cần được xác định và bàn luận cả từ khía cạnh khoa học và thực tiễn áp dụng.

Tài liệu được giới thiệu dưới đây tóm tắt các thảo luận và khuyến nghị chính về sự cần thiết và định hướng lồng ghép đánh giá tác động đa dạng sinh học (ĐDSH) vào quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với các dự án phát triển theo quy định của nhà nước. Đây là kết quả của hội thảo tham vấn “Lồng ghép tiêu chí đa dạng sinh học trong đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam” do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) tổ chức ngày 24 tháng 3 năm 2015 tại Hà Nội.
;
Chi tiết tại:
issuu.com/pannature/docs/long_ghep_ddsh_web