/Bài mở đầu về Phát triển Bền vững

Bài mở đầu về Phát triển Bền vững

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM – THÁCH THỨC VÀ TRIỂN VỌNG;

Năm 1995, sau ngày thành lập với nhiệm vụ góp phần phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ về tài nguyên và môi trường, Trung tâm Môi trường & Phát triển Bền vững (TT MTPTBV- Environment Protection & Sustainable Development Center –VNESDC), đã biên soạn và công bố tài liệu “Cơ sở khoa học môi trường”. Tài liệu đã được một số trường đại học ở nước ta, như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học mở Hà Nội … sử dụng làm tài liệu giảng dạy và học tập. Việc làm đó đã là một đóng góp bước đầu vào nhiệm vụ phục vụ công tác bảo vệ môi trường ở nước ta của Trung tâm.
18 năm đã đi qua kể hồi đó. Trung tâm VNESDC đã trở thành Viện Môi trường và Phát triển Bền vững (VESDI). Cùng với việc nghiên cứu, triển khai các đề tài nghiên cứu, các hoạt động giáo dục, đào tạo, phổ biến kiến thức, các hợp tác với tổ chức quốc tế và nước ngoài, các hơp đồng kinh tế-kỹ thuật vê khoa học và công nghệ môi trường, Viện MT&PTBV đã thực hiện những hoạt động giáo dục, đào tạo, phổ biến kiến thức về bảo vệ, sử dụng hợp lý tài nguyên, môi trường và xúc tiến sự nghiệp phát triển bền vững ở nước ta.
Để ghi lại một số nhận thức lý luận và thực tiễn và góp phần cố gắng của Viện vào nhiệm vụ Phát triển Bền vững ở Việt Nam, một nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài của đất nước và dân tộc, các thành viên của Viện bắt đầu biên tập tài liệu này “Việt Nam và Phát triển Bền vững” để trao đổi những suy nghĩ và định hướng hành động trong tập thể thành viên của Viện, cũng như để trao đổi với các đồng nghiệp ở các cơ quan, các tổ chức cùng chung nguyện vọng xúc tiến PTBV cho đất nước Việt Nam.
Khác với tài liệu “ Cơ sở khoa học môi trường” biên soạn 18 năm trước, được trình bày như một giáo trình và được chính thức xuất bản, tài liệu “ Việt Nam và PTBV” được soạn thảo như một “tài liệu mở” để đông đảo mọi người tham gia cùng trao đổi thông tin, ý kiến và và những suy nghĩ liên quan đến sự nghiệp PTBV của Việt Nam. Phương tiên trình bày và trao đổi thông tin không phải là một giáo trình cuốn sách “Cơ sở khoa học Môi trường” trước đây mà là một chủ đề trên “phương tiện mở” thường xuyên của VESDI là website : “www.vesdi.org.vn”.
Sau một thời gian hoạt động nhất định, có thể là 4-5 năm, một số nội dung đã trình bày trên địa chỉ mạng sẽ được VESDI chọn lọc, chỉnh biên và in thành ấn phẩm của VESDI để phục vụ người đọc một cách thuận lợi.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM –   THÁCH THỨC VÀ TRIỂN VỌNG
 
Năm 1995, sau ngày thành lập với nhiệm vụ góp phần phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ về tài nguyên và môi trường, Trung tâm Môi trường & Phát triển Bền vững (TT MTPTBV- Environment Protection & Sustainable Development Center –VNESDC), đã biên soạn và công bố tài liệu “Cơ sở khoa học môi trường”. Tài liệu đã được một số trường đại học ở nước ta, như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học mở Hà Nội … sử dụng làm tài liệu giảng dạy và học tập. Việc làm đó đã là một đóng góp bước đầu vào nhiệm vụ phục vụ công tác bảo vệ môi trường ở nước ta của Trung tâm. 
18 năm đã đi qua kể hồi đó. Trung tâm VNESDC đã trở thành Viện Môi trường và Phát triển Bền vững (VESDI). Cùng với việc nghiên cứu, triển khai các đề tài nghiên cứu, các hoạt động giáo dục, đào tạo, phổ biến kiến thức, các hợp tác với tổ chức quốc tế và nước ngoài, các hơp đồng kinh tế-kỹ thuật vê khoa học và công nghệ môi trường, Viện MT&PTBV đã thực hiện những hoạt động giáo dục, đào tạo, phổ biến kiến thức về bảo vệ, sử dụng hợp lý tài nguyên, môi trường và xúc tiến sự nghiệp phát triển bền vững ở nước ta. 
Để ghi lại một số nhận thức lý luận và thực tiễn và góp phần cố gắng của Viện vào nhiệm vụ Phát triển Bền vững ở Việt Nam, một nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài của đất nước và dân tộc, các thành viên của Viện bắt đầu biên tập tài liệu này “Việt Nam và Phát triển Bền vững” để trao đổi những suy nghĩ và định hướng hành động trong tập thể thành viên của Viện, cũng như để trao đổi với các đồng nghiệp ở các cơ quan, các tổ chức cùng chung nguyện vọng xúc tiến PTBV cho đất nước Việt Nam. 
Khác với tài liệu “ Cơ sở khoa học môi trường” biên soạn 18 năm trước, được trình bày như một giáo trình và được chính thức xuất bản, tài liệu “ Việt Nam và PTBV” được soạn thảo như một “tài liệu mở” để đông đảo mọi người tham gia cùng trao đổi thông tin, ý kiến và và những suy nghĩ liên quan đến sự nghiệp PTBV của Việt Nam. Phương tiên trình bày và trao đổi thông tin không phải là một giáo trình cuốn sách “Cơ sở khoa học Môi trường” trước đây mà  là một chủ đề trên “phương tiện mở” thường xuyên của VESDI là website : “www.vesdi.org.vn”.
 Sau một thời gian hoạt động nhất định, có thể là 4-5 năm, một số nội dung đã trình bày trên địa chỉ mạng sẽ được VESDI chọn lọc, chỉnh biên và in thành ấn phẩm của VESDI để phục vụ người đọc một cách thuận lợi.  
 

 Chủ đề 1:


PHÁT TRIỂN TRONG LỊCH SỬ VŨ TRỤ

 

1.1. VẬT CHẤT, VŨ TRỤ VÀ THỀ GIỚI

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM –      THÁCH THỨC VÀ TRIỂN VỌNG


Năm 1995, sau ngày thành lập với nhiệm vụ góp phần phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ về tài nguyên và môi trường, Trung tâm Môi trường & Phát triển Bền vững (TT MTPTBV- Environment Protection & Sustainable Development Center –VNESDC), đã biên soạn và công bố tài liệu “Cơ sở khoa học môi trường”. Tài liệu đã được một số trường đại học ở nước ta, như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học mở Hà Nội … sử dụng làm tài liệu giảng dạy và học tập. Việc làm đó đã là một đóng góp bước đầu vào nhiệm vụ phục vụ công tác bảo vệ môi trường ở nước ta của Trung tâm. 

18 năm đã đi qua kể hồi đó. Trung tâm VNESDC đã trở thành Viện Môi trường và Phát triển Bền vững (VESDI). Cùng với việc nghiên cứu, triển khai các đề tài nghiên cứu, các hoạt động giáo dục, đào tạo, phổ biến kiến thức, các hợp tác với tổ chức quốc tế và nước ngoài, các hơp đồng kinh tế-kỹ thuật vê khoa học và công nghệ môi trường, Viện MT&PTBV đã thực hiện những hoạt động giáo dục, đào tạo, phổ biến kiến thức về bảo vệ, sử dụng hợp lý tài nguyên, môi trường và xúc tiến sự nghiệp phát triển bền vững ở nước ta. 

Để ghi lại một số nhận thức lý luận và thực tiễn và góp phần cố gắng của Viện vào nhiệm vụ Phát triển Bền vững ở Việt Nam, một nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài của đất nước và dân tộc, các thành viên của Viện bắt đầu biên tập tài liệu này “Việt Nam và Phát triển Bền vững” để trao đổi những suy nghĩ và định hướng hành động trong tập thể thành viên của Viện, cũng như để trao đổi với các đồng nghiệp ở các cơ quan, các tổ chức cùng chung nguyện vọng xúc tiến PTBV cho đất nước Việt Nam. 

Khác với tài liệu “ Cơ sở khoa học môi trường” biên soạn 18 năm trước, được trình bày như một giáo trình và được chính thức xuất bản, tài liệu “ Việt Nam và PTBV” được soạn thảo như một “tài liệu mở” để đông đảo mọi người tham gia cùng trao đổi thông tin, ý kiến và và những suy nghĩ liên quan đến sự nghiệp PTBV của Việt Nam. Phương tiên trình bày và trao đổi thông tin không phải là một giáo trình cuốn sách “Cơ sở khoa học Môi trường” trước đây mà  là một chủ đề trên “phương tiện mở” thường xuyên của VESDI là website : “www.vesdi.org.vn”.

 Sau một thời gian hoạt động nhất định, có thể là 4-5 năm, một số nội dung đã trình bày trên địa chỉ mạng sẽ được VESDI chọn lọc, chỉnh biên và in thành ấn phẩm của VESDI để phục vụ người đọc một cách thuận lợi.  

 

(bản dự thảo, tác giả chưa chỉnh sửa)