/Các Hướng dẫn ĐTM và CKBVMT

Các Hướng dẫn ĐTM và CKBVMT

Các hướng dẫn về Đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường

Thứ 4, Ngày 29 tháng 2 năm 2012     In ;

 

Hướng dẫn thiết lập ĐTM, CKBVMT (Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường)