/Báo cáo của các tổ chức ngoài chính phủ ở Việt Nam-Johanesburg 2002- VESDI chuẩn bị

Báo cáo của các tổ chức ngoài chính phủ ở Việt Nam-Johanesburg 2002- VESDI chuẩn bị

Tháng giêng năm 2002 dự án Johannesburg tại Việt Nam được thiết lập với sự tham gia của ba tổ chức ngoài chính phủ Việt Nam và một tổ chức ngoài chính phủ quốc tế: Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (VWU), Viện Môi trường và Phát triển Bền vững (VESDI) và Chương trình Đông dương của WWF (WWF ICP). Mục tiêu của dự án là huy động sự tham gia của các tổ chức ngoài chính phủ (TCNCP) ở Việt Nam vào quá trình chuẩn bị Hội nghị Thượng đỉnh Rio+10 với sự trình bày một báo cáo trên quan điểm của các TCNCP Việt Nam về các vấn đề xã hội, kinh tế, môi trường trong khoảng 10 năm qua ở Việt Nam và kiến nghị về chính sách giải quyết các vấn đề này hướng tới phát triển bền vững với sự đặc biệt lưu ý tới người nghèo và nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

 Dự án đã tiến hành các hội thảo về việc thực hiện Lịch trình 21 và phát triển bền vững ở Việt Nam, thiết lập diễn đàn trao đổi ý kiến về phát triển bền vững thông qua trao đổi tham luận bằng văn bản và ý kiến trên mạng thông tin điện  tử, tổ chức truyền thông về phát triển bền vững trên các phương tiện thông tin đại chúng quan trọng trong nước. Ba tổ chức thành viên dự án đã thực hiện ba nghiên cứu chuyên đề về các khía cạnh khác nhau trong phát triển bền vững ở Việt Nam:  Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam về "Sự tham gia của cộng đồng trong quản lý các khu bảo vệ thiên nhiên"; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về "Hoạt động của phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong xóa đói giảm nghèo"; Viện Môi trường và Phát triển Bền vững về "Ô nhiễm môi trường trong công nghiệp hóa nông thôn". Báo cáo này đã được xây dựng trên cơ sở kết quả của các hoạt động nói trên. 

Các TCNCP tham gia dự án hy vọng rằng nội dung trình bày trong báo cáo sẽ  đóng góp về thông tin và kiến nghị cho quá trình chuẩn bị và tiến hành Hội nghị Thượng đỉnh Rio+10 và các hoạt động chuẩn bị liên quan tại khu vực. Các tổ chức này cũng mong rằng trong quá trình xúc tiến sự nghiệp phát triển tại  Việt Nam các tổ chức và cơ quan của Nhà nước Việt Nam, các cơ quan của các tổ chức quốc tế và các nước ngoài đang hợp tác với Việt Nam, cũng như các  bạn đọc sẽ lưu ý tới những nội dung được trình bày trong báo cáo và cho ý kiến nhận xét, đóng góp, giúp cho việc bổ sung, sửa chữa và hoàn thiện báo cáo. (Toàn văn báo cáo được đăng tải trên mục tư liệu của trang web vesdi.org.vn)