/Báo cáo tổng kết RVNA 73:

Báo cáo tổng kết RVNA 73:

Nghiên cứu đề xuất chính sách cải tiến việc huy động sự tham gia của cộng đồng vào quá trình đánh giá tác động môi trường các dự án phát triển kinh tế-xã hội

 

Đối với một dự án phát triển KTXH những đối tượng nào cần được tham vấn ? Nội dung tham vấn là những gì ?Phương thức tham vấn như thế nào để có kết quả cần thiết? Kết quả tham vấn cần được sử dụng như thế nào trong nội dung báo cáo ĐTM ? Trong thẩm định và sau thẩm định báo cáo đó ? Dự án đóng góp như thế nào vào việc giải quyết các vấn đề nêu trên ?Đó là những hướng mà Viện MT&PTBV với tư cách là một tổ chức nghiên cứu ngoài chính phủ đã đặt ra trong nhiệm vụ của mình.Viện đã tiếp xúc với tổ chức OXFAM GB, đề nghị tổ chức này giúp đỡ thực hiện nhiệm vụ nêu trên. Đề xuất của Viện MT&PTBV đã được OXFAM GB xem xét và chấp nhận với hình thức một dự án được OXFAM GB tài trợ một phần mang tên RVNA73.
Báo cáo được đăng tải trên mục "tư liệu" của trang web: vesdi.org.vn