/Khóa tập huấn về Huy động sự tham gia của công chúng trong vận động chính sách tai Nha Trang

Khóa tập huấn về Huy động sự tham gia của công chúng trong vận động chính sách tai Nha Trang

Vận động chính sách là gì, như thế nào là sự tham gia của công chúng trong vận động chính sách, một khái niệm mới ở Việt Nam, đặc biệt là đối với các cán bộ hoạt động trong các tổ chức xã hội nghề nghiệp… Dưới sự tài trợ của Quỹ Châu Á (The Asia Foundation), Viện Môi trường và Phát triển Bền vững đã kết hợp cùng với LHH KHKT các tỉnh: Lâm Đồng, Cà Mau… để tổ chức các khóa tập huấn.

Mục đích khóa tập huấn nhằm tăng cường kỹ năng cho cán bộ thuộc các tổ chức phi chính phủ (hội thành viên của Liên hiệp hội tỉnh) trong việc huy động cộng đồng tham gia có hiệu quả vào quá trình xây dựng chính sách và ra quyết định của các cơ quan quản lý Nhà nước.

;

Nội dung chương trình tập huấn tập trung vào các vấn đề: Huy động sự tham gia của cộng đồng trong giải quyết một số vấn đề về môi trường; Phân tích môi trường và lựa chọn vấn đề vận động; Hoạch định mục tiêu; Phát hiện và phân tích các bên liên quan; Xác định vai trò và xác định quan hệ đối tác; Các thông điệp và phương thức truyền thông; Vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội, xã hội-nghề nghiệp, các hiệp hội trong việc tham gia xây dựng chính sách…
Khóa tập huấn được thực hiện trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội dân sự tham gia vào quá trình xây dựng chính sách ở Việt Nam” do Quỹ châu Á tài trợ.