/Khóa tập huấn về Vận động chính sách

Khóa tập huấn về Vận động chính sách

Trong tháng 10, Viện Môi trường và Phát triển Bền vững tổ chức 02 khóa tập huấn về Vận động chính sách tại Vĩnh Long và Cà Mau