/Hội thảo” Sự tham gia của Cộng Đồng trong ĐTM”

Hội thảo” Sự tham gia của Cộng Đồng trong ĐTM”

Ngày 28/9/2010, Viện Môi trường và Phát triển bền vững đã tổ chức hội thảo “Sự tham gia của Cộng Đồng trong ĐTM”;